Z dniem 28 lutego 2015 roku zgodnie z uchwałą 25/II/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego likwiduje się Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym

Czym jest Projekt HaZarD Czym jest Projekt HaZarD

Akronim HaZarD to skrót od pełnej nazwy Projektu, którego celem jest "Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie" w latach 2013 - 2014.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewidzianych dla IV Priorytetu obejmującego szkolnictwo wyższe i naukę.

Działania realizowane w ramach tego Priorytetu mają na celu "wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni" Projekt HaZarD ma na celu wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, poprzez trzy szczegółowe cele:

  • Doskonalenie jakości kształcenia przez włączenie pracodawców i instytucji rynku pracy w proces dydaktyczny i dostosowanie efektów kształcenia dla potrzeb rynku pracy przy użyciu stworzonego w tym celu Portalu Internetowego.
  • Podniesienie kompetencji 210 osób kadry kierowniczej UJ w zakresie zarządzania uczelnią do XII 2014 r. poprzez wizyty studyjne na innych uczelniach, seminaria oraz szkolenia.
  • Zharmonizowanie procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania jakością pracy uczelni do XII 2014 r.

Projekt nr UDA-POKL-04.01.01-00-089/11-00
"Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie"
współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego