Czym jest Projekt HaZarD Czym jest Projekt HaZarD

Akronim HaZarD to skrót od pełnej nazwy Projektu, którego celem jest "Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie" w latach 2013 - 2014.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewidzianych dla IV Priorytetu obejmującego szkolnictwo wyższe i naukę.

Działania realizowane w ramach tego Priorytetu mają na celu "wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni" Projekt HaZarD ma na celu wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, poprzez trzy szczegółowe cele:

  • Doskonalenie jakości kształcenia przez włączenie pracodawców i instytucji rynku pracy w proces dydaktyczny i dostosowanie efektów kształcenia dla potrzeb rynku pracy przy użyciu stworzonego w tym celu Portalu Internetowego.
  • Podniesienie kompetencji 210 osób kadry kierowniczej UJ w zakresie zarządzania uczelnią do XII 2014 r. poprzez wizyty studyjne na innych uczelniach, seminaria oraz szkolenia.
  • Zharmonizowanie procesów decyzyjnych w obszarze zarządzania jakością pracy uczelni do XII 2014 r.

Projekt nr UDA-POKL-04.01.01-00-089/11-00
"Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie"
współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego